Plecy
  1. Postanowienia ogólne
  2. Definicje
  3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
  6. Tryb postępowania reklamacyjnego
  7. Własność intelektualna
  8. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona kursysportowe.online działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę kursysportowe.online, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę kursysportowe.online, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony kursysportowe.online, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://kursysportowe.online/kontakt umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
3. USŁUGODAWCA – 

SporTime Agata Bujalska
ul. Adama Mickiewicza 7/16, 19-300 Ełk
NIP: 8481673922
REGON: 383597975
E-mail: kontakt@kursysportowe.online
Tel.: 570580675

jako organ prowadzący:

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SporTime
ul. Adama Mickiewicza 7/16, 19-300 Ełk
REGON: 380360178
RSPO: 267578
E-mail: kontakt@kursysportowe.online
Tel.: 570580675


4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
uczestnictwo w kursach i szkoleniach Online.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale 3. pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne.
2. Płatności za Usługi Elektroniczne dokonywane są przy pomocy przelewu internetowego.
3. Faktury na firmę zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2020 r. wystawione mogą być tylko w momencie zakupu.
4. Paragony fiskalne możliwe są do odebrania przez klienta w siedzibie firmy.
5. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zakupie kursu lub szkolenia Online zawierana jest na czas nieoznaczony.
6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zapisy w ofertach jego usług na portalach zewnętrznych innych niż znajdujący się na https://kursysportowe.online.
8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
9. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kursysportowe.online
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 683; dalej: u.p.k.) „konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35”.
5. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na spełnienie świadczenia.


6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem kursysportowe.online korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością kursysportowe.online Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony kursysportowe.online, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony kursysportowe.online stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.