Plecy

Niniejszy regulamin określa zasady działania i uczestnictwa w Programie Partnerskim sklepu internetowego kursysportowe.online

 

Definicje

 1. Sklep – oznacza sklep internetowy kursysportowe.online prowadzący sprzedaż w imieniu SporTime Agata Bujalska, ul. Mickiewicza 7/16, 19-300 Ełk, NIP: 8481673922
 2. Partner – oznacza uczestnika zarejestrowanego w Sklepie.
 3. Klient – oznacza podmiot, który na skutek działań Partnera przystąpił do korzystania ze Sklepu.
 4. Program – oznacza program partnerski Sklepu


Uczestnictwo w Programie

 1. Do Programu przystąpić mogą osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Aby zostać Partnerem w Programie, należy zarejestrować się na stronie www.kursysportowe.online/progam-partnerski/
 3. W razie zmiany danych, Partner zobowiązuje się zaktualizować je w panelu klienta lub przekazać stosowną informację na adres email: kontakt@kursysportowe.online, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od zaistnienia zmiany.
 4. Partner zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać niniejszego regulaminu wraz z jego zmianami.
 5. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje niewyłączne prawo do promowania Sklepu przy pomocy udostępnionych mu w tym celu przez kursysportowe.online materiałów reklamowych oraz linków polecających.


Założenia współpracy

 1. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, zobowiązuje się do polecania swoim klientom oraz partnerom handlowym Sklepu. Celem powyższych działań jest złożenie przez klientów oraz partnerów handlowych Partnera zamówienia w Sklepie.
 2. W zamian za skuteczność działań promocyjnych Partner uzyskuje prowizję w wysokości 20% brutto wartości zamówienia za każde złożone i opłacone zamówienie pozyskanego klienta.
 3. Wysokość prowizji może zostać ustalona indywidualnie.
 4. Prowizja jest naliczana tylko za zamówienia złożone nie później niż 60 dni licząc od ostatniego przekierowania ze strony Partnera.
 5. Klient pozyskany bezpośrednio przez sklep podczas ponownych zakupów i wejściu po poleceniu sklepu przez partnera    
  pozostanie przez 60 dni przypisany jako klient pozyskany bezpośrednio przez sklep.
 6. Jeżeli kupujący skorzysta z prawa do zwrotu towaru, zamówienie jest anulowane, a kwota prowizji odejmowana.
 7. Prowizja jest wypłacana Partnerowi na żądanie po osiągnięciu kwoty minimalnej na wskazane przez Partnera konto bankowe.
 8. Minimalna wartość wypłacanej prowizji wynosi 299 zł.
 9. Partner zobowiązuje się do promowania i reklamowania Sklepu i/lub usług świadczonych przez kursysportowe.online w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego oraz do rozwijania i prowadzenia działań promocyjnych na własny koszt i na własną odpowiedzialność.
 10. Partner, podejmując wszelkie działania marketingowe objęte niniejszym regulaminem, zobowiązuje się przestrzegać postanowień polityki prywatności Sklepu oraz regulaminu Sklepu.


Czas obowiązywania programu

 1. Czas trwania Programu jest nieograniczony. Kursysportowe.online może jednak w każdym czasie zakończyć Program. 

Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zatwierdzenia bonów bez podania przyczyny.
 2. Niedozwolone jest umieszczanie przez partnera kodów rabatowych na stronach agregujących, udostępniających kody.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności względem Partnera:
  – za straty wynikłe w związku z niewłaściwym działaniem lub brakiem działania strony Sklepu,
  – za żadne działania podjęte przez Partnera w ramach Programu,
  – w przypadku, gdy polecana przez i na rzecz Klienta sprzedaż, z przyczyn technicznych, nie zostanie zarejestrowana,
  – za opłaty pośrednie, opłaty transakcyjne i inne koszty ponoszone przez Partnera.
 4. Jeśli wypełnienie jakichkolwiek obowiązków Sklepu wynikających z niniejszego regulaminu będzie niemożliwe w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania czynników zewnętrznych oraz losowych (takich jak utrata zasilania lub awaria sprzętu użytkowanego przez Sklep) (takich jak pożar lub powódź), jak i z uwagi na zaistnienie siły wyższej, świadczenie usług na rzecz Partnera, jak i Klientów może zostać w całości lub w części czasowo zawieszone. Zawieszenie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu obejmować może także naliczenie prowizji na rzecz Partnera.
 5. Partner może zostać usunięty z Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności:
  – podania nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych w procesie rejestracji bądź aktualizacji,
  – wprowadzania w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągniecia swojej korzyści,
  – działania na szkodę Sklepu,
  – naruszenia w związku z Programem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W razie:
  – usunięcia z Programu z winy Partnera,
  – uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności wprowadzania przez Partnera w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągnięcia swojej korzyści
  Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania naliczania prowizji lub wydania bonu towarowego Programu.
 7. Sklep w każdym czasie może zmienić wielkość prowizji przyznawanej za pozyskanie zamówienia. Zmiany będą publikowane na stronie Regulaminu Programu Partnerskiego.
 8. Przez wypłacenie bonu partner przyjmuje do wiadomości, że kwota stanowi przychód zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (przychody z innych źródeł).
 1. Administratorem danych osobowych Partnera jest SporTime Agata Bujalska, ul. Mickiewicza 7/16, 19-300 Ełk, NIP: 8481673922 które są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 230 poz. 1371).
 2. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie.
 3. Dane zbierane podczas rejestracji to: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, nazwa firmy oraz nip firmy.
 4. Na stronie Sklepu są używane pliki cookie.
 5. Pliki cookie są używane do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów statystycznych oraz związanych z ulepszaniem Sklepu.
 6. Pliki cookie zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika.